Politikalarımız

Politikalarımız

Bu amaçla, reklâmların, tüketicinin ürünle ilgili beklentileri bakımından doğru, tam, yanıltıcı olmayan bilgi içermesi ve onu doğru yönlendirmesi gereklidir. İşte, reklâm hukuku, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hukuk kurallarını ihtiva etmektedir. Reklâmın tanımı, unsurları, işlevleri, reklâmın çeşitleri, reklâmın hukukî niteliği, aldatıcı reklâmlar, karşılaştırmalı reklâmlar, örtülü reklâm, telkin edici reklam, bilinç altı reklam, saldırgan reklam, Türk hukukunda reklâmların denetimi(öz denetim, idarî denetim, haksız rekabet hükümlerine göre denetim), reklâm hukuku dersinin temel konularını teşkil etmektedir. Yargının temel işlevi de, aktörlerdeki kuşkuların birlikte giderilmesine odaklanmış bulunmaktadır. Bu süreçte hukuki terimler/kavramlar, argümanların geçerliği, vargıların doğruluğu ve adalet/adaletsizlikler önemli odaklar olarak belirmektedir. Bu nedenle felsefe her hukuk öğrencisi için  gerekli bir alan olarak gündeme gelmektedir.

Yine bahsi geçen ders ile Türk hukuk devriminin neden gerekli ve önemli olduğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca özellikle vakıflar ve miras hukuku konusunda 1926 yılında Medeni Kanunun kabulünden önceki döneme ait ve günümüzde devam eden davalarda Osmanlı hukuku ilkeleri uygulandığı için bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlandırılmaktadır. Reklam aracılığıyla üreticiler, kendi ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmektedirler. Böylece tüketiciler belirli bir ürünü diğerlerinden ayırt eden özelliklerden haberdar edilerek doğru tercih yapmaları sağlanır. O halde piyasa sisteminin işlemesini sağlayan bir kurum olarak reklamın sağladığı bilgi akışı olmadan tüketicinin tercih hakkı etkili kılınamaz. Bu amaçla reklamların, tüketicinin ürünle ilgili beklentileri bakımından doğru, tam, yanıltıcı olmayan bilgi içermesi ve onu doğru yönlendirmesi gereklidir.

Uluslararası Ticaret Hukuku-Dış Ticaret Hukuku karşılaştırması, Uluslararası Ticaret Hukukunun Gelişimi (kamu hukuku yönü, özel hukuk yönü), Uluslararası Ticaret Hukukunun Kaynakları (kamu hukuku-özel hukuk kaynakları), Uluslararası Ticaret Hukukunun gelişiminde rol oynayan uluslararası örgütler (Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ), Dış Ticaret Hukukunun uygulanması, bu derste ele alınan başlıca konulardır. Ticaret Hukuku II dersinde, birinci dönem kıymetli evrakın tanımı, kıymetli evrakta borçlunun durumu, ve kıymetli evrakın devri, kıymetli evrak teorileri, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrak nevileri, emre yazılı senetler ve özellikleri, poliçe, bono ve çek incelenecektir. İkinci dönem ise sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta hukukuna hâkim olan teoriler, sigorta sözleşmesi ve kuruluşu, sigorta türleri, tazminat sigortaları, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleler, mesuliyet (sorumluluk) sigortaları, can sigortaları, hayat sigortası, kaza sigortaları incelenecektir. Hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar hakkında düşünce üretebilmeye yönelik, insan onuru, insan hakları, hak ve özgürlük gibi temel kavramlar, evrensellik, doğal hak, modernleşme, özel alan-kamusal alan, birey-yurttaş ilişkisine yönelik konular, insan haklarının nitelikleri, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve güvence sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve özgürlükler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde uygulanan yargılama usulü ile Birleşmiş Milletler sistemindeki hak ve özgürlüklerin korunması dersin konuları arasındadır. Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları ve askeri ceza yargılama usulü hakkında temel bilgiler. Kriminoloji, hukuki varsayımlarla değil, sosyal gerçeklikle ilgilenmekte; neden/niçin gibi sorulara cevap bulmaya mesai vakfetmektedir. Toplumdaki ideal davranışı değil, olan davranışı incelemekte ve insanların “olan” davranışlarını bilimsel metotlarla anlama ve açıklamaya çalışmaktadır. Kriminoloji, suç failleri ve mağdurları hakkında hakiki, nesnel, önyargısız, bilimsel bilgi arayışında olan bir disiplbahsegel. Anayasa Hukuku, devlet örgütlenmesinin en üst hukuki biçimini inceleyen hukuk disiplinidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kâğıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Şirket aşağıda belirtilen anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanabilir. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Şirket, Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imha süreçleri her 6 (altı) ayda 1 (bir) tekrar eder. Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir. Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam anlamına gelir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK -1 (“Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir. Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK- 2’sinde (“Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel veriler, ilgili kişinin açık rıza vermesi halleri saklı kalmak kaydıyla, KVK Kanunu’nun 5.

  • Hak temelli toplumsal, siyasal ve hukuksal bir sistemin yaratılması hukukla teorik ya da pratik düzeyde ilgilenen herkese belirli görevler yüklemektedir.
  • Toprak hukukunun anlamı, temel kavramları ve kapsamı konularının yanında, toprak hukukunun eşya hukuku, miras hukuku ve kira hukuku ile olan ilişkinin incelenmesi ve öğrenin bu konularda yeterli bilgi sahibi olmasını sağlamak.
  • Anayasa Hukuku, devlet örgütlenmesinin en üst hukuki biçimini inceleyen hukuk disiplinidir.

Uluslararası Deniz Hukuku dersinin temel amacı, deniz hukuku kavramlarına, deniz hukukuna ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemelere ve Türkiye’nin Deniz Hukuku ile ilgili dış politika sorunlarına hakim hukukçu yetiştirilmesidir. Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) dersinde, ticaret hukukunun temel kavramları ve bu çerçevede ticaret hukukunun önemli bir kurumunu oluşturan ticari işletme; keza tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acente, tellâl, ticari hükümler ve ticari işletme üzerinde hukuki işlemler incelenecektir. Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) dersinin amacı, bu derste, öğrencilerin, ticaret hukukunun temel kavramlarını ve bu çerçevede ticaret hukukunun önemli bir kurumunu oluşturan ticari işletmeyi; tacir ve tacir olmanın sonuçlarını, ticaret sicilini, ticaret unvanını ve işletme adını, haksız rekabeti, ticari defterleri, cari hesabı, acenteyi, tellâlı, ticari hükümleri ve ticari işletme üzerinde hukuki işlemleri öğrenmeleridir. Taraflar, uzak tesisler, sistem/networkler arası bilgi transferleri sırasında gizli bilgilerin Kriptografi politikasına göre korunması sağlanmalıdır. Gizli veya hassas bilgiler içeren dokümanlar, değerli evraklar veya elektronik cihazlar kilitli dolap, çekmece veya kasa gibi ortamlarda tutulmalıdır. Bu politika, bilgisayar, cep telefonu, yazıcı ve diğer cihazların kullanımında, toplantı, yazı tahtası ve masa düzenlerinde bilgi güvenliği sistemine uyum sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen imha yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanabilir, farklı saklama ortamlarının kullanılması halinde, yeni imha yöntemleri geliştirebilir, var olan yöntemlere ek olarak veya bu yöntemler ile birlikte yeni geliştirdiği imha yöntemlerini kullanabilir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder. KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan tanımlar ayrıca bu kısımda belirtilmemekte olup, bu Politika içerisinde ayrıca tanımlanmadığı sürece düzenlemelerde yer aldığı şekilde kullanılmaktadır.

Leave a Reply